Negocjacje, finansowanie, reprezentacja

    Negocjacje, finansowanie, reprezentacja

    Wspie­ramy Klien­tów w nego­cja­cjach warun­ków kon­trak­tów. Ofe­ru­jemy także pomoc prawną w zakre­sie finan­so­wa­nia pro­jek­tów oraz w kwe­stiach doty­czą­cych usta­na­wia­nia zabezpieczeń. Reprezentujemy również naszych Klientów przed sądem w ramach sporów wynikających z umów.

    Powiązane