Dokumentacja i strategia działania

  Dokumentacja i strategia działania

  W ramach prawa zamówień publicznych, głównie wspieramy wykonawców udzielając im profesjonalnego wsparcia na każdym etapie postępowania.

  W ramach naszej oferty:

  • pomagamy w uzyskaniu zamówienia opracowując strategię działania w celu wygrania przetargu,
  • analizujemy dokumentację przetargową pod kątem ryzyka prawnego (ogłoszenia, SIWZ, umowy), przygotowujemy opinie w zakresie interpretacji, znaczenia i skutków poszczególnych zapisów,
  • redagujemy korespondencję z zamawiającym (przygotowujemy wyjaśnienia oraz uzupełnienia),
  • zapewniamy opinie prawne w kwestiach spornych,
  • przygotowujemy i negocjujemy umowy konsorcjum oraz umowy z podwykonawcami,
  • bierzemy czynny udział w negocjacjach z zamawiającym,
  • dokonujemy analizy ofert naszych Klientów, badamy również poprawność pod względem formalno-prawnym ofert konkurentów,
  • sporządzamy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od wszczęcia procesu tj. opisu przedmiotu zamówienia i określenia warunków udziału w postępowaniu do jego zakończenia, a także po upływie terminu składania ofert,
  • przygotowujemy informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych,
  • opracowujemy przystąpienia do postępowań odwoławczych po stronie zamawiającego lub wykonawcy przed KIO,
  • reprezentujemy naszych Klientów przed KIO,
  • przygotowujemy skargi do sądu okręgowego na orzeczenia KIO.

   

  Powiązane