Prawa autorskie, znaki towarowe i patenty

  Prawa autorskie, znaki towarowe i patenty

  Wspieramy naszych Klientów w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności w kwestiach dotyczących:

  • ochrony praw autorskich i praw pokrewnych,
  • przygotowania umów licencyjnych, w tym na transmisję video za pośrednictwem sieci Internet,
  • oceny zgod­ności z pra­wem mate­ria­łów redak­cyj­nych prze­zna­czo­nych do publikacji,
  • przygotowania umów wydawniczych i kolportażu,
  • ochrony know-how oraz tajem­nic handlowych,
  • naby­wa­nia akty­wów medial­nych oraz finan­so­wa­nia pro­duk­cji fil­mów,
  • ochrony znaków towarowych, w tym rejestracja znaków towarowych,
  • praw do zna­ków towa­ro­wych,
  • paten­tów oraz trans­feru tych praw,
  • uzy­ska­nia i prze­dłu­ża­nia ochrony paten­to­wej, jak rów­nież reje­stra­cji wspól­no­to­wych zna­ków towaro­wych,
  • postę­po­wa­niach przed Urzę­dem Paten­to­wym,
  • repre­zen­tacji Klien­tów w postę­po­wa­niach doty­czą­cych naru­sze­nia dóbr oso­bi­stych, a także wynagro­dze­nia pobie­ra­nego przez orga­ni­za­cje zbio­ro­wego zarzą­dza­nia pra­wami autorskimi.

   

  Powiązane